Flash! bijeenkomst Agrarisch Juridische Actualiteiten


Datum en tijd
29 november 2022 15:00 tot 20:00
Locatie
Volgt,
Termijn
28 november 2022 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden € 125,- excl. BTW
Niet leden € 250,- excl. BTW
PE-punten
2
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
 
Dhr. ing. CW (Kees) Water
Ekopart - Kees Water Advies
De kaart wordt geladen…

Flash! bijeenkomst Agrarisch Juridische Actualiteiten


Een Flash! bijeenkomst is een kennisactiviteit van de vab, waarbij we kort maar krachtig enkele zaken onder de loep nemen en die door een specialist voor het voetlicht werpen. Dit keer doen we dat met Nico Bouwman, advocaat bij NICO advocatuur en gespecialiseerd in agrarisch juridische zaken. De actualiteiten die we doornemen zijn drie actualiteiten, waarover de bedrijfsadviseurs regelmatig vragen krijgen van hun klanten en waarvan bekend is dat agrarische ondernemers ze nauwlettend in de gaten houden. De drie actualiteiten worden telkens onderbroken door een korte pauze en Nico nodigt uit tot interactie, dus vragen stellen en korte discussies zijn welkom.
 

Stikstofrechten

De handel in stikstofrechten is weer op stoom gekomen (mede door het extern salderen), sinds de Raad van State vernietigend oordeelde over het PAS. Deze handel levert de nodige juridische hoofdbrekens op en kent vele valkuilen. Aan de hand van een eerder gepresenteerd preadvies over de handel in stikstofrechten, neemt Nico de bedrijfsadviseurs mee in de handel en wandel van stikstofrechten. Hij is vanuit zijn praktijk meermaals betrokken geweest bij het opstellen van contracten voor deze handel en kan ons de do's & dont's goed op een rij zetten. Pittige kost, maar ook interessante stof om zo praktisch mogelijk te vertalen.

Kritische Bestuursrechters

Agrarische ondernemers hebben regelmatig te maken met controles door toezichthouders van bijvoorbeeld de NVWA, de Omgevingsdienst en het waterschap. Een toezichthouder heeft verstrekkende bevoegdheden en kan het boeren en tuinders in Nederland behoorlijk lastig maken. Als er een sanctie volgt, bijvoorbeeld een boete of last onder dwangsom, en je vecht dit vervolgens aan, dan was de bestuursrechter van oudsher over het algemeen terughoudend. Nadat, na onder andere de toeslagenaffaire, de rechterlijke macht forse kritiek heeft gekregen op deze terughoudende rol, heeft dit geresulteerd in minder terughoudendheid, maar ook tot zeer kritische bestuursrechters. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) kondigde aan, net als de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, om het overheidsoptreden strenger te gaan toetsen. Wat betekent dit nu effectief voor je klant, de agrarisch ondernemer en hoe ga je hier zelf mee om als adviseur? Dat deze ontwikkeling zal ook doorwerken in landbouwzaken is een gegeven.
 

Handhaving fosfaatrechten

Het fosfaatrechtenstelsel is inmiddels al een paar jaar bekend. Na een flinke periode van onduidelijkheid, waarin de positie van met name de veehouder tot vragen leidde. komt er nu schot in de zaak. Vanuit handhaving op dit vlak, deelt Nico graag zijn ervaringen. Zo heeft hij kennis van diverse inspecties op fosfaatrechten, maar is hij ook betrokken geweest bij rechtszaken die bij de strafrechter voorkwamen. Discussie is er bijvoorbeeld over de diercategorie waar een rund onder zou vallen (bijvoorbeeld droog-gezette koeien en jongvee voor vleesveehouderij), maar ook wat nu exacte melkproductie inhoudt (telt biest e.d. nu wel of niet mee?).

Hoe het ook zij, de strafrechter zal er uiteindelijk een knoop over door moeten hakken en daarbij zal hij meewegen onder welke omstandigheden een veehouder te weinig fosfaatrechten had. Vaak speelt de vraag of er opzet in het spel was of een vergissing. Op tijd gespecialiseerde bijstand is een must in dit soort zaken en bedrijfsadviseurs dienen te beschikken over praktische handvatten bij het voorbereiden van hun klanten bij het krijgen van een NVWA-controle op fosfaatrechten. Dit onderdeel bereidt de adviseurs hierop voor.

Programma

14:45 uur  Ontvangst
15:15 uur  Welkomstwoord dagvoorzitter
15:20 uur  Actualiteit (handel in) stkstofrechten
16:00 uur  Pauze
16:15 uur  Kritische bestuursrechters
17:00 uur  Pauze
17:15 uur  Handhaving fosfaatrechten)
18:00 uur  Ruimte voor vragen en discussie
18:15 uur  Afsluiting en buffet
20:00 uur  Einde