Studiemiddag Weerbare teeltsystemen, Biodiversiteit en Bestuivers


Datum en tijd
16 februari 2023 14:00 tot 20:00
Locatie
Het Bijenhuis, Grintweg 273 6704 AP Wageningen
Termijn
15 februari 2023 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden* € 195,- excl. BTW
Niet leden € 300,- excl. BTW
* Leden zijn volwaardig, aspirant of erelid
PE-punten
4
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
 
Dhr. ir. J.P.H. (Joost) Hooijman ab
Koenen en Co Subsidieadviseurs BV
 
Dhr. M.C. (Marec) Kant
ABAB Agro Advies (Tilburg)
Dhr. ing. R.A.M. (Rob) Heijs
Peeters Financieel Advies BV
De kaart wordt geladen…

Studiemiddag Weerbare teeltsystemen, Biodiversiteit en Bestuivers


Dit zijn anno 2023 actuele onderwerpen voor agrariërs en hun adviseurs. Hoe help je als adviseur jouw klanten bij hun keuzes tussen beperkingen en positieve effecten in de toekomst? Laat je bijpraten en denk mee tijdens deze studiebijeenkomst.

Gaat het om minder gewasbeschermingsmiddelen en weerbaarheid teelten, dan komt er veel af op boeren en tuinders. De Europese Green Deal en de "boer tot bord"-doelen vragen een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meer weerbare teelten.  Dit leidt tot veel zorgen en onzekerheid. Bijvoorbeeld over:
•    50% minder gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen
•    minder inzet van chemische middelen vlakbij gevoelige zones (zoals natuurgebieden en bebouwing)
•    toestaan van moderne veredelingstechnieken, zoals CRISPR-Cas;
•    mogelijke zwaardere verplichtingen rond digitale registratie en dus meer  de administratieve last.

Rond het thema natuurherstel, heerst de vraag: waar doen we dit voor? Antwoord ligt in het stoppen van de ecologische teruggang en om beschadigde ecosytemen te herstellen. De "boer tot bord"-strategie legt hiervoor de basis. Die is afgestemd op de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030.

Biodiversiteit is van vitaal belang, ook voor de boer en tuinder. Als adviseurs is het daarom belangrijk om te weten welke impact biodiversiteit heeft op de agrarische onderneming van je klant. Zo kun je hem helpen bij zijn keuzes tussen beperkingen en wat het oplevert in de toekomst.
 

Functionele biodiversiteit

Om tot een weerbaar teeltsysteem te komen, dien je als adviseur met de boer of tuinder mee te denken in functionele biodiversiteit. Het gaat daarbij deels om het kennen en herkennen van plagen (entomologie), maar ook van aanwezige natuurlijke vijanden om hier weerstand tegen te bieden, voordat de entomologie uit balans geraakt. Die kennis is bij veel adviseurs nog erg beperkt, maar is van essentieel belang om in de basis te doorgronden. Daar waar hierover basiskennis verworven wordt, kunnen bepaalde onderdelen van het nieuwe GLB ook beter begrepen worden en de noodzaak van verandering verder doorgrondt worden. Roelof Naber (Delphy) neemt ons mee in deze functionele biodiversiteit, die richting geeft in antwoorden op vragen zoals: Het kan je monitoren en hoe bepaal je een schadedrempel? Wanneer grijp je in en met welk middel? Welke preventieve maatregelen kunnen genomen worden?

Vanuit verschillende overheden, bedrijfsleven en onderzoekswereld worden op dit moment allerlei vormen van Biodiversiteitsmonitoring bedacht, ontworpen en ook al geïmplementeerd die middels Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) zorgen voor het beloonbaar maken van acties die op het boerenerf kunnen leiden tot gewenste transities naar balans tussen landbouw en natuur, evenals economie en ecologie. Dit is voor alle sectoren binnen de agrarische sector anders, maar het leveren van een bijdrage wordt van alle sectoren ook verwacht en is soms soms verrassend in basis hetzelfde.
 

Eco-regeling en biodiversiteit

Overheden bieden verschillende initiatieven aan om de biodiversiteit te versterken. Deze vinden we onder andere sterk terug in het nieuwe GLB en vooral in de eco-regeling. De eco-regeling bestaat uit eco-activiteiten. Bijvoorbeeld om de biodiversiteit te verbeteren. Of om te zorgen voor meer weerbare teeltsystemen. In de eco-regeling staat ook hoe agrariërs worden beloond voor de verschillende maatregelen die ze toepassen:
•    op het veld
•    op de akker
•    op het erf
•    in het landschap. 

De beloning stimuleert agrariërs om de maatregelen zelf toe te passen of verder uit te bouwen, wanneer men hier al aandacht op had. Vervolgens plukken ze hier ook (letterlijk) de vruchten van. Remco Schreuder (RVO) neemt ons mee in hoe biodiversiteit verweven is in de eco-regeling van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Wat zijn de voorwaarden? En welke mogelijkheden biedt het?
 

Bestuivers

Om kennis te maken met het onderwerp legt Arjen de Groot (WUR) ons uit waar het nu eigenlijk om gaat bij biodiversiteit en bestuivers. Hij schetst de kaders en context van het thema en neemt ons mee naar de doelen. Wat is nodig om de omslag te maken van verval naar wederopleving? Vanuit de Nationale Bijenstrategie (NBS) zoomen we in op bestuivers, want zonder bestuivers is er geen gewasopbrengst. We weten dat de insectenstand drastisch is afgenomen in de laatste decennia. En insecten zijn een belangrijk onderdeel van de totale biodiversiteit net als een weerbaar teeltsysteem. Initiatieven voor bestuivers zijn ook goed voor de biodiversiteit. Het zijn soms kleine zaken die redelijk gemakkelijk zijn in te voeren op bijvoorbeeld het boerenerf. Van bloemrijke akkerranden tot insectenhotels, om maar een paar initiatieven te noemen. Deze initiatieven kunnen mogelijk ook aanspraak maken op regelingen in het nieuwe GLB.

 
Praktijkvoorbeelden in verschillende sectoren

We zien in de praktijk al veel voorbeelden van succesvolle individuele en groepsinitiatieven. Waarbij je het positieve effect ook kunt zien. Een voorbeeld hiervan is het Project ‘Het boerenerf, the Place to Bee’ van LTO. 2 ambassadeurs van dit project delen hun ervaringen. Stefan de Ruijter (akkerbouwer en adviseur) vertelt over de effectieve aanpak van dit project in de akkerbouw. Ook melkveehouders hebben voordeel bij maatregelen die de biodiversiteit en bestuivers bevorderen. Voor hen zijn de belangen even groot, zo weten de verschillende melkveehouders, die betrokken zijn als ambassadeur. Eén van de Place to Bee melkveehouders deelt zijn/haar ervaringen tijdens de bijeenkomst.

Deze twee voorbeeldbedrijven staan open voor andere boeren en tuinders om te zorgen voor maximale kruisbestuiving in kennis en ervaring. Het zijn de adviseurs van de boer die hierin een belangrijke rol kunnen spelen. Dus pak je kansen om meer te weten te komen en schrijf je in voor deze studiebijeenkomst!
 

Belangrijk voor BAS-erkende adviseurs

Vanaf 1 januari 2023 verandert de basis van het Bedrijfsadviseringssysteem (BAS). Dan treedt EU verordening 2021/2115 in werking, waarin benadrukt wordt dat BAS-erkende adviseurs dienen te voldoen aan de capaciteit tot het geven van een integraal advies, waarbij een aantal basiskenniszaken in artikel 15 lid 4 worden genoemd. Deze studiemiddag legt hierin nadruk op enkele van dein dit artikel genoemde aandachtspunten. Mede daarom is deze bijeenkomst uitermate geschikt voor alle adviseurs die opgenomen zijn in één of meerdere aandachtsgebieden van het BAS-register (anders dan de specialisten, die al erkend zijn in aandachtsgebied A3 Gewasbescherming en Weerbare Teeltsystemen).

 

Programma

14:00 uur  Ontvangst
14:30 uur  Opening door dagvoorzitter
14:35 uur  Functionele biodiversiteit (o.a. monitoring en KPI's) door Roelof Naber (Delphy)
15:30 uur  De Ecoregeling en biodiversiteit / weerbare teeltsystemen door Remco Schreuders (RVO)
16:15 uur  Pauze
16:45 uur  Bestuivers en Nationale Bijenstrategie door Arjen de Groot (WUR)
17:30 uur  Praktijkvoorbeelden in verschillende sectoren door Stefan de Ruijter en een melkveehouder (LTO)
18:00 uur  Ruimte voor vragen en discussie
18:15 uur  Afsluiting en buffet
20:00 uur  Einde