Verdiepingsdag Waarde duurzame bodem

voor agrarische bedrijfsadviseurs


Datum en tijd
11 juni 2020 10:30 tot 21:00
Locatie
Eemlandhoeve, Bisschopsweg 7 3752 LK Bunschoten-Spakenburg
Termijn
10 juni 2020 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden* € 295,- excl. BTW
Niet leden € 450,- excl. BTW
* Leden zijn volwaardig, aspirant of erelid
PE-punten
6
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
 
Dhr. N.G. (Coen) Knook ab
Coen Knook Advies & Bemiddeling
 
Dhr. ing. C. (Cor) van der Vaart ab
van der Vaart, Bedrijfsadvies en dienstverlening
 
Dhr. B.H. (Erik) Beumer
Beumer Agro Service
 
Dhr. ing. F. (Frans) van Wanrooij
ABAB Accountants en Adviseurs (Veldhoven)
Dhr. ing. F.J. (Erik) Middelveldt MAB
Countus accountants + adviseurs (Steenwijk)
 
Dhr. ing. G.C. (Cor) van de Burgwal ab
Countus accountants + adviseurs (Zwolle)
 
Mevr. ing. S.M.C.A. (Saskia) Joha-van Abswoude
Praktijk voor nieuwe landbouw
 
Dhr. ing. G.G. (Gerard) Fikkert Msc ab
Financiële Administratie (inzake Gerard Fikkert, kostenplaats 3013613)
 
Dhr. M.J. (Martin) Boelen
ABN Amro Bank N.V. (Goes)
De kaart wordt geladen…

Verdiepingsdag 'Waarde duurzame bodem'


Soil in balance, stability in finance


De bodem is een belangrijke basis van de agrarische productie en duurzame bedrijfsvoering in de grondgebonden landbouw. Maar de bodem ‘doet’ veel meer: recent overheidsbeleid schetst het belang ervan op het vlak van kringlooplandbouw, meststoffen, waterkwaliteit, de stikstofproblematiek en CO2-vastlegging. Het komt allemaal neer op de bodem! Een gezonde bodem is van cruciaal belang voor zowel de klassieke agrarische landbouw als ook de levering van (ecosysteem)functies.

Deze verdiepingsdag is het vervolg op de studiemiddag die in december 2019 bij de vab is gegeven. We verdiepen ons nu in meer detail op de bodem, met nadruk op onderwerpen als koolstofvastlegging, weersextremen en weerbaarheid, gericht op het financieel-economische vakgebied van de agrarische bedrijfsadviseur. Daarmee kunt u ondernemers met een grotere expertise gaan adviseren over het belang van duurzaam bodembeheer. We verdiepen ons hoe we een gezonde bodem in balans behouden en waar in tijden van veranderend klimaat op gelet moet worden. We zoomen met name in op wat deze aspecten voor gevolgen hebben voor het productieve vermogen van de grond en, indirect, het inkomen van de boer op zowel korte als lange termijn.

Zoals iedereen weet, stuurt de overheid aan op erkende bedrijfsadviseurs binnen het BedrijfsAdviseringsSysteem (BAS-register). Eén van de aandachtsgebieden daarbij betreft de 'Randvoorwaarden (Cross Compliance) en de normen voor de goede landbouw- en milieuconditie van grond (GLMC)'. Beschik jij (nog) niet over deze kennis? Dan is deze studiemiddag Bodem voor bedrijfsadviseurs, een goede stap in die richting.
 

Inhoudelijk

De cursus wordt verzorgd door Aequator Groen & Ruimte, in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en in samenwerking met Wageningen Environmental Research (WEnR) en Aeres Hogeschool. In één dag voeren de trainers je door de volgende stappen:

Weersextremen: weerbaarheid van de bodem in droge en natte situaties.
Zicht op het effect van grote ruimtelijke heterogeniteit van bodemfysische eigenschappen op weerbaarheid van de bodem in te natte en te droge situaties.

 • terugblik: algemene bodemkunde en bodemprocessen die bodemfysische eigenschappen beïnvloeden
 • capillaire opstijging van grondwater, opslagcapaciteit, waterretentie uitrekenen en het effect van bodemverdichting op deze eigenschappen inschatten
 • bufferende werking van de bodem
 • kostenbeheersing, baten, rekenen aan opbrengend vermogen van de grond, en nat-droogteschade.
   

Wat is de potentie van koolstofopslag in op een Nederlands landbouwbedrijf?

 • bodemprocessen die koolstofopslag beïnvloeden
 • gevoel krijgen voor orde van grootte van de getallen en inzicht krijgen op onzekerheden (bodem is heterogeen systeem)
 • leren rekenen aan koolstofopslag op perceels- en bedrijfsniveau
 • trade-offs tussen verhogen organische stof en andere milieu-impacten
 • kosten en baten van beheersopties
 • verschillende beloningssystemen.


Afsluiting: waar sta je nu op de Bodemkennisladder en bij wie kan je terecht met gedetailleerde bodemvragen?

Programma

10:30 uur  Ontvangst
11:00 uur  Terugblik op eerder studiemiddag bodem
11:15 uur  Weersextremen
12:45 uur  Lunchpauze
14:00 uur  Weersextremen vervolg
15:30 uur  Koolstofvastlegging en afsluiting
20:00 uur  Buffet
21:00 uur  Einde