Aandachtsgebieden (BAS-register)


Binnen de nationale invulling van het BAS-register zijn de volgende aandachtsgebieden actief. Per aandachtsgebied kun je, middels de procedure uitgelegd op de webpagina Bedrijfsadviseringssysteem, erkenning aanvragen. Erkenning als onafhankelijk bedrijfsadviseur komt tot stand na een succesvol toetsingsgesprek met de BAS-commissie en/of een deskundige op het aangevraagde aandachtsgebied.
 

Aandachtsgebieden

 

A Kringlooplandbouw

 

A1 Stikstofemissie en hergebruik nutriënten

Brongericht verminderen van ammoniak, nitraat en fosfaat emissies naar bodem, water en lucht door met name het aanpassen van veevoeding, weidegang, aanwenden dierlijke mest en emissiearme stallen. Vergroten van gebruik van nutriënten uit mest, drainage- en afvalwater, slib en andere organische reststromen. Download Portfolio A1 (geactualiseerd) 

A2 Gezonde bodem, water en teeltsystemen

Duurzaam bodembeheer of groeimediumbeheer met integrale  aandacht voor (grond)water en het teeltsysteem. Download Portfolio A2 (geactualiseerd)  

A3 Weerbare teeltsystemen en geïntegreerde gewasbescherming

Het werken aan weerbare teeltsystemen met daar waar mogelijk en gewenst met toepassing van biologische landbouwprincipes, waardoor behoefte aan gewasbeschermingsmiddelen zal afnemen. Ziekten en plagen krijgen minder kansen door het benutten van natuurlijke systemen. Daar waar gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, gebeurt dit nagenoeg zonder emissies en residuen. Bij gesloten teelten is tevens aandacht voor het verminderen van klimaatemissies. Download Portfolio A3 (geactualiseerd)  

A4 Circulair gebruik van gewassen, grondstoffen en nieuwe plantaardige eiwitbronnen

Circulair gebruik van gewassen, grondstoffen en nieuwe plantaardige eiwitbronnen. Nieuwe en aangepaste gewassen, organische grondstoffen uit de landbouw of uit be- en verwerking in de agri / food en materiaal van bos- en terreinbeheer worden optimaal, volledig (volgens het total-use principe) en hoogwaardig hergebruiken (voedsel - veevoer - bodemverbetering - biogrondstoffen voor materialen in de bouw / chemie en overige sectoren) binnen het bedrijf of de regio. Daarnaast ook specifieke aandacht voor nieuwe, diverse en verbeterde plantaardige eiwitteelten en -bronnen.  Download Portfolio A4 (geactualiseerd)   

A5 Natuur-inclusieve landbouw

De (door)ontwikkeling van natuur-inclusieve landbouw, mede op basis van de kennis en ervaring vanuit de biologische landbouw, en het herstel van biodiversiteit op en rondom agrarische bedrijven met inbegrip van lokale en regionale wateren en landschap in aansluiting op nieuwe verdienmodellen en samenwerkingsvormen.  Download Portfolio A5 (geactualiseerd)   

A6 Precisielandbouw

Met de inzet van data uit diverse bronnen, benodigde software voor dataverwerking en autonome– en precisiewerktuigen om de kringloopdoelen te realiseren.
Het verlagen van (externe) input, uitspoeling van grondstoffen en nutriënten, verminderen uitstoot schadelijke emissies, verbeteren product kwaliteit en versterken van biodiversiteit op en rond het erf.
  Download Portfolio A6 (geactualiseerd) 

E Duurzaam Ondernemerschap

 

E1 Persoonlijke ontwikkeling van ondernemer en zijn/haar bedrijf

Ontwikkeling van vaardigheden van de medewerkers van de landbouwonderneming die verband houden met hun persoonlijke ontwikkeling en duurzame ontwikkeling van het bedrijf. 

Zoals bij de veehouderij inzichtelijk maken en verkennen van de principes van dierwaardige veehouderij om deze toe te kunnen passen in de landbouwpraktijk.

Zoals verkennen en inzichtelijk maken van het handelings- en toekomstperspectief van de ondernemer en zijn bedrijf als het gaat om de verschillende transitiepaden (bijvoorbeeld innoveren en of extensiveren, verplaatsen) naar verduurzaming in relatie tot de eigen landbouwpraktijk en het gebied / regio. Download Portfolio E1 (geactualiseerd)  

E2 Horizontale samenwerking

Het stimuleren van samenwerking tussen primaire producenten. Dit kan zowel tussen individuele bedrijven (uit verschillende sectoren) als producentenorganisaties (PO’s) of telersverenigingen met als doel de positie van landbouwondernemer te versterken.  Download Portfolio E2 (geactualiseerd)   

E3 Bedrijfsovername

Het starten, overnemen of beëindigen van een agrarische onderneming.      Download Portfolio E3 (geactualiseerd)

E4 Duurzaam verdienvermogen

Het toekomstperspectief en inkomen van agrarische ondernemers versterken door deelname in vernieuwende duurzame product-markt-combinaties (zoals biologische producten, verkennen en inzichtelijk maken van dierwaardige veehouderij principes als mogelijk nieuw marktlabel, milieukeur en sterrenvlees), keten- en/of gebiedsorganisaties. Of door de agrarische productie te combineren met het leveren van diensten aan de samenleving zoals korte ketens, multifunctionele landbouw en sociale en/of ecosysteemdiensten.  Download Portfolio E4 (geactualiseerd) 

Nationaal en Europees BAS-register

In het Europese BAS-register wordt uitgegaan van een minimum eis aan algemene advieskennis, welke tijdens het eerste toetsingsgesprek mede getoetst wordt. Deze basis advieskennis wordt beschreven in Verordening (EU) 2021/2115 onder artikel 15 Bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw lid 1 tot en met 4.
 

Sectoren/ werkveld(en)

Naast erkenning in de nationale aandachtsgebieden van het BAS-register is het belangrijk dat je aangeeft in welke sectoren je als erkend adviseur actief bent. Hierin onderscheiden zich in hoofdlijnen de volgende sectoren:

  • Grondgebonden veehouderij (o.a. rundvee, schapen, geiten);
  • Intensieve veehouderij (o.a. varkens en pluimvee);
  • Open teelten (o.a. akkerbouw, vollegrondsgroente, bloembollen en fruit)
  • Gesloten teelten (o.a. glastuinbouw en champignonteelt).

Sectoren / werkvelden (inclusief nadere specificatie), kun je als vab-lid of BAS-gebruiker zelf in je profiel aangeven. Ga hiervoor naar je eigen login vab portaal op de website
 

Grondsoorten

Tenslotte is het belangrijk om inzage te geven op welke grondsoorten je kennis en ervaring zich toespitst binnen je advisering in de aandachtsgebieden van het nationale BAS-register. Hiervoor kun je ook in je eigen login vab portaal op de website een selectie opgeven. De grondsoorten zijn: Veen, Moerig op zand, Zand, Lichte zavel, Zware zavel, Lichte klei, Zware klei, Leem/Löss.


Onpartijdigheid

Onpartijdig is gedefinieerd als het advies dat adviseurs geven mag niet gekoppeld zijn aan de verkoop van producten of diensten (zoals verkopen beschermingsmiddelen, meststoffen, diervoeder of landbouwmechanisatie). Ook mag je niet in dienst zijn bij een (dochter)onderneming die zich richt op de verkoop van landbouwproducten. Deze eis wordt getoetst bij toetreding tot het register middels de SBI-code (klasse M) op de hoofdactiviteit van de organisatie waaraan de adviseur verbonden is en met een adviseursverklaring bekrachtigd.