Systeem, criteria, registratie en controle

De vab geeft je de mogelijkheid om je PE-punten (Permanente Educatie) bij te houden middels een administratieve tool in je vabnet omgeving. Hieronder lees je hoe dat werkt en wat dit je oplevert.


Het PE-puntensysteem

De vab streeft ernaar dat ieder lid over de afgelopen vier jaar gemiddeld twintig PE-punten per jaar behaald, bij voorkeur verdeeld in vakinhoudelijke (kennis-) en adviesvaardigheidspunten. Bijhouden van de PE-punten kan middels je login met bijvoeg bewijsstukken (in pdf-bestand). Zie ook hieronder, bij het kopje ‘Hoe registreer ik mijn PE-punten?’ Het bijhouden van je PE-punten registratie is voor opname en erkenning in het BAS-register een plicht, evenals voor het behouden van een behaalde ab-titel (dertig PE-punten per jaar!). 


Let op: De vab is niet verantwoordelijk voor de registratie van je PE-punten, dat ben je zelf! De vab kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor het wel of niet op orde zijn van het persoonlijke PE-dossier.


Criteria toekenning PE-punten

De activiteiten die meetellen voor de vab PE-punten-telling moeten in basis (bij zowel activiteiten van de vab als daarbuiten) betrekking hebben op het verrijken van kennis en vaardigheden van agrarische bedrijfsadviseurs. Het thema en de relevantie van de activiteit moeten daartoe aansluiten op de adviespraktijk van agrarisch bedrijfsadvies en buiten de reguliere klantcontacten om plaats vinden.

Samenvattend moet een activiteit de volgende elementen bevatten:

 • het niveau van kennis en adviesvaardigheden verrijken
 • het thema en de relevantie van de activiteit sluiten aan bij de adviespraktijk van een agrarische bedrijfsadviseur
 • de activiteit vindt (bij voorkeur) in groepsverband plaats (bijvoorbeeld met collega-adviseurs).

De volgende activiteiten komen in aanmerking voor PE-punten:

 • vab-activiteiten (let op: PE-punten worden automatisch geregistreerd in het vab lid portaal, bewijs van aanwezigheid wordt door het vab secretariaat vijf jaar bewaard)
 • actief lidmaatschap in een vab werkgroep (deelname aan overleg, organiseren van bijeenkomsten etc. - bewijsstukken als verslagen van werkgroepoverleg wordt door het vab secretariaat vijf jaar bewaard, maar punten dienen zelf te worden opgegeven)
 • actief deelnemen aan overlegorganen binnen eigen organisatie of daarbuiten, zoals integraal adviseursoverleg, studiegroepen e.d. (bewijsstukken als verslagen van dit overleg kan in de registratie als bijlage worden geupload of noteer bij 'opmerking' waar ze bij een steekproef audit ter inzage beschikbaar zijn)
 • het volgen van cursussen, opleidingen, trainingen en dergelijke (niet-vab), waarvan een diploma, certificaat, aanwezigheidsregistratie o.i.d. aantoonbaar maakt dat men deze heeft gevolgd (document kan bij de registratie worden geupload)
 • het zelf geven van cursussen, workshops, trainingen, waarbij voorbereidingstijd ook PE-punten-waardig is. Bewijsstukken hiervoor kunnen zijn: uitnodiging voor bijdrage, aankondiging van organiserende partij, gegeven presentatie e.d.
 • het publiceren van een artikel of blog; vakinhoudelijk, 1 PE-punt per 500 woorden (kopie artikel of indien online een URL bijvoegen)
 • het volgen van interne studiebijeenkomsten of vakinhoudelijk overleg (verslaglegging of notulen dienen bij een steekproef te kunnen worden getoond)
 • deelnemen aan seminars of congressen, waarbij een inhoudelijk thema op het vakgebied centraal staat (gescand entreebewijs, uitnodiging en aanwezigheidsregistratie kunnen als bewijsstuk dienen).

Iedereen bepaalt zelf of een activiteit voldoet en zal moeten kunnen aantonen of de punten behaald zijn indien dit gevraagd wordt door het bestuur of derde instanties. Hiertoe houdt men een eigen administratie van PE-punten bij (als dit niet online kan via je vab-profiel). Grofweg kan gesteld worden dat 1 PE-punt gelijk staat aan 1 uur activiteit.

De informatie die bij alle opgegeven PE-punten vermeld dient te worden:

 • duidelijke omschrijving activiteit
 • datum activiteit
 • aandachtsgebied waarop punten betrekking hebben
 • organiserende partij(en)
 • locatie
 • aantal PE-punten
 • bewijsstukken (per 1 september 2020 verplicht toevoegen in pdf format!)
 • opmerkingen (bijvoorbeeld waar eventuele privacy gevoelige (AVG) bewijsstukken ter inzage beschikbaar zijn bij een steekproef audit).

Controle PE-punten

Bij de ledenvergadering in november 2015 heeft het bestuur de rollen van verantwoording over de PE-punten omgedraaid. Met de erkenning van de kwaliteitsborging van de vab binnen het Bedrijfsadviessysteem (BAS) van de Europese Unie en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid is het de verantwoordelijkheid van het lid / gebruiker zelf geworden om inzage te verlenen in zijn PE-punten, wanneer men opgenomen wil worden in het BAS-register.stelt hiervoor het ingerichte deel van het vabnet portaal beschikbaar, waar sowieso de gevolgde vab activiteiten automatisch in worden verwerkt. Daarbij dienen bewijsstukken te worden aangeleverd.


Sanctie bij niet voldoen aan PE-punten

Het BAS-register, openbaar gemaakt via de RVO website, wordt meerdere keren per jaar ge-update. Daarvoor houdt het secretariaat een overzicht bij van de vab-leden en BAS-gebruikers, die voldoen aan de gestelde eisen binnen het Bedrijfsadviseringssysteem én inzage hebben gegeven in gemiddeld twintig PE-punten per jaar over de afgelopen vier jaar. Zonder inzage in de PE-punten of bij een tekort hieraan, is de sanctie dat men niet in het BAS-register wordt opgenomen. Bij een steekproef / audit, geldt dat verantwoordelijkheid van juistheid en compleetheid van de PE-punten geheel onder die vanhet vab-lid / de BAS-gebruiker vallen. Deze steekproeven worden door een onafhankelijke certificerende partij of een Europees orgaan worden gehouden bij hen die betrokken zijn bij verzilveren van vouchers uit diverse Nationale of Europese regelingen of subsidies die verbonden zijn aan het BAS-register. Het Reglement op de uitvoering van erkenningen in het Bedrijfsadviseringssysteem (BAS) tref je hier aan.


Hoe registreer ik mijn PE-punten?

Via de LOGIN op de vab website (menu rechtsboven) krijg je toegang tot de afgeschermde vab portaal. Je bent vervolgens in staat een overzicht van PE-punten te bekijken en zelf PE-punten toe te voegen. PE-punten zijn van belang voor, onder meer, jouw registratie in het BAS-register. Je kunt je PE-punten eenvoudig zelf bijhouden. 

 • Stap 1
  Ga naar de LOGIN. Kies in het navigatiemenu voor: PE-punten.
   
 • Stap 2
  De PE-punten die je bij vab-activiteiten hebt behaald worden door ons geregistreerd. Deze staan dus al in het overzicht. Controleer het overzicht. Mocht er onverhoopt iets ontbreken, stuur dan even een bericht naar het secretariaat.
   
 • Stap 3
  De PE-punten die je buiten de vab-bijeenkomsten om behaald hebt, moet je zelf registreren. Ga daarvoor naar: Voeg PE-punten toe voor een niet-vab-activiteit. Vergeet daarbij niet eventuele bewijsstukken als bijlage toe te voegen (denk daarbij aan diploma's, certificaten, presentaties, agenda's, verslagen, aanwezigheidsregistratieformulieren, artikelen etc.). Bevatten de bewijsstukken privacygevoelige informatie, vul dan bij opmerking in waar de bewijsstukken ter inzage beschikbaar zijn in geval van een audit (steekproef), zodat de certificerende instantie ze snel en eenvoudig kan opvragen.

PE-voorschriften 

Download hier het Reglement Kwaliteit (voor het onderhouden en verrijken van de deskundigheid van de agrarische bedrijfsadviseur).


Heb je een vraag? Neem contact op.