Colleges en commissies

Kascontrolecommissie

De commissie controleert jaarlijks (voorafgaand aan de algemene ledenvergadering) de boekhouding over het afgesloten voorgaande jaar aan de hand van opgestelde cijfers (jaarrekening, exploitatierekening, balans) door de penningmeester en brengt hiervan rapport uit in de algemene ledenvergadering. 

Leden 2021:

De heer ir. Marco te Grotenhuis MBA ab  -  Alfa accountants en adviseurs, Barneveld
De heer ing. Johan Dubbink  -  Bilanx Adviseurs B.V., Almelo


Commissie voor de Toelating

De commissie voor de toelating onderzoekt of de aanvrager voldoet aan de eisen voor het lidmaatschap. De betrokken commissie brengt binnen een maand advies uit aan het bestuur. 

Leden:

De heer ir. Jan Breembroek ab - zelfstandig adviseur, Doorwerth
De heer ir. Joost Hooijman  -  Koenen & Co, Venlo
De heer ing. Hans Tesselaar ab  -  ​Flynth adviseurs en accountants, Schagen


Commissie van Beroep

Op een beslissing van het bestuur, inhoudende weigering van toelating en certificering, staat gedurende zes weken na dagtekening van de beslissing beroep door de aanvrager van het lidmaatschap open bij de Commissie van Beroep. 

Leden:

De heer ing. Jo Aelmans  -  ​​Aelmans Agrarische Advisering, Voerendaal
De heer ing. Arno Vroegindeweij  -  ​​ComponentAgro BV, Barendrecht
De heer ing. Harry Nieuwenhuizen  -  ​​Rabobank Kop van Noord-Holland, Utrecht

Plaatsvervangende leden:

De heer ing. Hans Verweij ab  -  ​Flynth adviseurs en accountants, Woerden
De heer ing. Sybren Miedema ab  -  ​S. Miedema, Heelsum


BAS-commissie 

De vab is als beroepsorganisatie erkent binnen het Bedrijfsadviseringssysteem (BAS) van de EU en een agrarisch bedrijfsadviseur die daarin wordt opgenomen kan ook in aanmerking komen voor het verzilveren van de kennisvouchers op de nationale aandachtsgebieden vermeldt in de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE). Om hiervoor in aanmerking te komen is een gang naar de BAS-commissie nodig, die zich samen met deskundigen inzet voor de toetsing op kennis en vaardigheden van onafhankelijke adviseurs op die aandachtsgebieden. De commissie handelt onafhankelijk in opdracht van het vab-bestuur, waarbij de leden ervan onpartijdig zitting nemen. De toetsing vindt plaats aan de hand van het portfolio, na het voldoen van alle andere eisen voor opname in het BAS-register.

Leden:

De heer ir. (B.) Bernard Koeckhoven (voorzitter)
Mevrouw (M.H.) Riek van der Harst MBA
Mevrouw (H.) Helma Vermüe-Joziasse 
De heer ing. (A.) Noud Janssen 
De heer ing. (H.) Henk Westerhof 
 
De BAS-commissie wordt secretarieel ondersteund door Gaby van Puffelen. Contact: gaby@vabnet.nl.


Raad van Tucht/Scheidsgerecht

De Raad van Tucht neemt een tegen een lid of tegen een aspirant-lid van de vereniging gerezen bezwaar hetzij op een bij de Raad ingediende klacht, hetzij op verzoek van het bestuur, hetzij ambtshalve in behandeling. 
Geschillen over de wijze van uitvoering van de overeenkomst tussen een lid van de vereniging en een cliënt worden met uitsluiting van de gewone rechter in eerste aanleg berecht door een scheidsgerecht, dat in beginsel bij wijze van arbitrage spreekt. 

De heer prof. mr. Gerard Snijders, voorzitter
Mevrouw mr. Jacoline Kroon  -  ​A&S Advocaten, Wageningen

Leden vanuit de vab:

De heer ing. Hans Scholte ab  -  ​Flynth Adviseurs en Accountants, Schagen
De heer drs. Roel Schutten  -  ​​Agri Food Capitol, ‘s Hertogenbosch

Plaatsvervangende lid vanuit de vab:

De heer ing. Frans Dorresteijn  -  ​​ABN AMRO Bank, Doetinchem


College van Beroep/Raad van Beroep

Tegen vonnissen van het scheidsrecht staat hoger beroep open. In geval van een uitspraak van een scheidsgerecht bestaande uit de personen die deel uitmaken van de raad van tucht zal in hoger beroep worden beslist door de raad van beroep van de vereniging, welke alsdan zal functioneren als college van beroep. 
Tegen een beslissing van de raad van tucht aangaande een tegen een beklaagde gerezen bezwaar kan binnen twee maanden na de dag van verzending beroep worden ingesteld bij de raad van beroep: 

De heer mr. drs. P.A. de Hoog MA, voorzitter (Amsterdam)
De heer mr. Wim Overtoom - Overtoom Fiscaal Advies BV

Leden vanuit de vab:

Mevrouw ir. Ineke Couwenberg  -  ​​ABAB Accountants-Belastingadviseurs-Juristen, Tilburg
De heer ing. Peter Smulders ab  -  ​​Freelaunch Projectmanagement vof, Tilburg

Plaatsvervangende leden vanuit de vab:

De heer ing. Paul Bosch MAB ab  -  ​​ABAB Consultants BV, Veldhoven


Algemeen Juridisch adviseur

Mr. drs. P.A. de Hoog MA
Kanteel 91
1080 JA Amsterdam
Telefoon: 020 - 6 465 808


Bezwaarprocedure certificering

Als een adviseur het niet eens is met de feedback en beoordeling van de beoordelingscommissie, dan kan hij een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift kan gericht worden aan de Commissie van Beroep van de vab en dient binnen zes weken na terugkoppeling van de beoordeling aan de deelnemer te worden ingediend. Deze commissie onderzoekt het dossier opnieuw, neemt het besluit in heroverweging en beslist opnieuw waarna een onherroepelijk oordeel volgt, de termijn is ook zes weken.


Bezetting van de colleges


Bestuur en werkgroepen