Beleidsplan en reglementen

Statuten en Reglementen

Op deze pagina vind je verschillende statuten, reglementen en procedures van de vereniging. Op dit moment worden diverse documenten geactualiseerd en t.z.t. voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering.


Het beleid van de vab

Beleid is zo veranderlijk als de tijd en de vab beweegt mee. Het bestuur heeft aansluitend op het beleidsplan van 2009 tot en met 2013 (zie hieronder) hoog ingezet op een nieuwe website en heeft de basis gelegd voor een nieuw beleid met een grootschalig ledenonderzoek in 2015. Hieruit zal, vooral op het gebied van het profileren van de vab naar buiten toe (middels o.a. een nieuw op te zetten marketingcommunicatieplan), een nieuw beleidsplan vormgegeven gaan worden voor de periode 2016-2020. Eveneens in 2015 is de vab als eerste en enige beroepsorganisatie in zijn soort, erkent door de EU en het Ministerie van Economische Zaken in het Bedrijfsadviseringssysteem (BAS). Een kroon op de kwaliteitsbewustzijn en onafhankelijkheid van de vab leden.
 

De vab en de veranderende omgeving

Het bestuur van de Vereniging van Agrarische Bedrijfsadviseurs (vab) heeft zich op haar koers georiënteerd. Op de volgende ontwikkelingen en uitdagingen wil het bestuur inspelen:

 • De op- en uitbouwfase van de vab is met succes voltooid. Er staat een goed georganiseerde vereniging. De activiteiten van de vab worden door de deelnemers positief beoordeeld. We bevinden ons nu in een fase waarin we streven naar stabilisatie in een krimpende markt, maar met behoud van groei in verdieping en met blijvende kwaliteit. Deze keuze heeft gevolgen voor inhoud en vorm van activiteiten, de ondersteuning van de vereniging en haar kwaliteitsbeleid. De contributie blijft hierin stabiel.
   
 • Het ledenbestand kent steeds meer diversiteit en blijft daarmee een afspiegeling van ontwikkelingen in de agrarische sector (en ook daarbuiten). Dit biedt kansen voor nieuwe accenten en nieuwe activiteiten, maar roept ook de vraag op naar herkenbaarheid en onderlinge verbondenheid binnen de vereniging. Naarmate het aantal specialisten groeit, neemt juist het belang als verbindend netwerk toe. Samen staan ook specialisten het sterkst.
   
 • De agrarische adviesmarkt ontwikkelt zich gelijk aan trends in de agrarische sector, maar loopt graag hierop voor. Schaalvergroting, internationalisering en diversificatie stellen steeds specifiekere eisen aan de agrarische bedrijfsadviseur, maar liggen door een veranderd maatschappelijk draagvlak ook steeds vaker onder vuur. De vab wil graag in de kwaliteitsontwikkeling van haar leden een rol van betekenis spelen om daarmee de toon te zetten voor een agrarische sector in die veranderende wereld als zijnde belangrijk en van onschatbare waarde gezien blijft worden.
   
 • Het ledental stabiliseert zich in een markt die nog  onder druk staat. De vab telt in 2018 ruim 330 leden waarvan er ongeveer 30 leden zich actief inzetten binnen het bestuur of een werkgroep. De vab stelt zich een breed en levendig netwerk te zijn en blijven, waarin haar leden door onderling contact, in welke vorm dan ook, zichzelf en daarmee elkaar aanvullen en/of verbeteren. Waar leden zowel kunnen halen, als ook graag brengen, en waarmee zij de toegevoegde waarde van het lidmaatschap ervaren.

Wat is de koers voor de komende jaren?

Het bestuur kiest voor een koers gericht op verdieping en kwaliteit. In alles wat de vereniging doet moet kwaliteit (beter) boven kwantiteit (meer) staan. Dit heeft onlangs geleid tot erkenning vanuit de Europese Unie (E.L.V.V.) en het Ministerie van Economische Zaken, middels opname in het Bedrijfsadviseringssysteem (BAS) gepubliceerd op de website van de RVO. Deze koers past tevens in de volgende fase van de vab, waarbij het blijven leveren van onderscheidende en daarmee toegevoegde waarde voor haar leden van groot belang is.


Wat wil de vab zijn?

De vab wil een platform zijn voor agrarische adviseurs, die in hun markt tot de beste willen behoren. Zij richt zich op adviseurs met ambitie. Professionals die zichzelf blijvend ontwikkelen om zo tot de top in de markt te blijven behoren. Juist deze kernwaarden van ambitie en kwaliteit biedt het vertrouwde netwerk voor ervaren adviseurs, maar is zo ook een goede opstap voor jonge ambitieuze adviseurs.

De vab wil haar leden ondersteunen door:

 • Het zijn van de beroepsvereniging voor agrarische bedrijfsadviseurs
 • Het faciliteren van een platform voor permanente persoonlijke ontwikkeling
 • Het fungeren als een levendig netwerk van en voor ambitieuze adviseurs

Voor wie wil de vab er zijn?

De ambitie om tot de beste adviseur in een marktsegment is bij leden, als ook bij de vab zelf, de onderling verbindende schakel. Daarbij erkent de vab de aanwezige en groeiende hoeveelheid specialismen onder de leden en in de markt en zal de vab daarmee ook meerdere adviseursprofielen onderkennen met behoud van die ene overeenkomst, dat ze allen adviserend (direct of indirect) de agrariërs in Nederland ten dienste staan.

Verder richt de vab zich specifiek op een drietal adviseursprofielen met bijbehorende activiteiten:

 • Jonge professionals: adviseurs die aan het begin van hun carrière staan en naast verbreding en verdieping in hun vakgebied behoeft hebben aan een netwerk met dezelfde belangstelling voor het werk als zijzelf, zodat ze kunnen sparren en van gedachte kunnen wisselen. Daarnaast willen zij zich ontplooien op het vlak van kennis, vaardigheden en zelfontwikkeling. Om zo van de basis niveau op te klimmen naar hogere niveaus.
   
 • Vakspecialisten: adviseurs die naast hun brede blik een sterk ontwikkeld vakspecialisme hebben, denk hierbij aan juristen, fiscalisten, taxateurs enz. Zij hebben voornamelijk behoefte aan verdieping van kennis (met vakgenoten) binnen hun specialisme en uitbreiding van de daarbij behorende vaardigheden en competenties. Voor andere specialismen met raakvlakken aan hun kerntaken, zoeken zij een netwerk dat hen gemakkelijk en laagdrempelig in contact brengt met henzelf.
   
 • Proces- en netwerkadviseurs: adviseurs die met een breed, veelal strategische bedrijfsontwikkelingsvraagstuk bezig zijn en daarbij het overzicht bewaren. Ze fungeren als sparringpartner voor ondernemers en verbinden in het project de juiste schakels. Zij willen op niveau ervaringen uitwisselen met collega’s die soortgelijke complexe en bijzondere opdrachten hebben. Zij vinden het belangrijk om hun kennis en advieskunde op een professionele wijze in te kunnen zetten.

Samen vormen deze drie adviseursprofielen de belangrijkste doelgroep van de vab.  Dit biedt volop mogelijkheden om maatwerk op de genoemde verschillende wensen en verwachtingen te leveren. De vab is er immers voor én door haar leden. De profielen kunnen gezien worden als ‘product-marktcombinaties’ in de vereniging. Bij de ontwikkeling van activiteiten door bestuur en werkgroepen wordt rekening gehouden met voor welke (combinatie van) adviseursprofielen de activiteit bestemd is. Zowel in aard, opzet als het niveau van de activiteiten moet dit tot uiting komen.

Deze doelgroepenbenadering moet er toe leiden dat leden actief betrokken blijven binnen de vereniging. Het biedt mogelijkheden om gericht leden te vragen om medeverantwoordelijkheid voor activiteiten te nemen (denk hierbij aan het openstellen van hun kennis, netwerk of agenda). We gaan meer insteken op de vorming van netwerken en/of groepen. De structuur van werkgroepen heeft zich bewezen, maar het blijft een uitdaging om middels permanente interactie binnen de vereniging ook in te kunnen spelen buiten de huidige kaders en structuren. De vab is altijd in beweging en speelt in op de actualiteit.


De vab en kwaliteit

Naast ambitie moet de vab synoniem zijn voor kwaliteit, zowel voor haar activiteiten als voor de kwaliteitsuitstraling van haar leden. De vab heeft in dit kader de afgelopen jaren een kwaliteitscertificering ontwikkeld. Ruim 130 leden zijn inmiddels vab- gecertificeerd. Twee adviesorganisaties hebben meegedaan aan de organisatie-audit. Door lidmaatschap en certificering niet ten principale aan elkaar te koppelen is er binnen de vereniging een tweedeling in wel- en niet-gecertificeerde leden. Het aantal gecertificeerde leden zal toenemen. Toch zal een belangrijk deel van de leden niet deelnemen aan deze vorm van certificering.

De koers om de vab synoniem te laten zijn met kwaliteit betekent dat toegewerkt moet worden naar een situatie waarin uiteindelijk het lidmaatschap van de vab gelijk staat aan een vorm van kwaliteitstoetsing. Dit kan inhouden dat er meer en zwaardere eisen gesteld gaan worden aan het verkrijgen en het behoud van het vab-lidmaatschap. Dit kan door elementen van de huidige certificeringeisen hierin op te nemen. Door een verbinding te gaan leggen tussen lidmaatschap en persoonlijke ontwikkeling (bijvoorbeeld in de vorm van een persoonlijk ambitieplan) legt de vab de focus op persoonlijke ontwikkeling van haar leden.
Ook indien deze koers zou leiden tot een afname (van de groei) van het ledenaantal kiest het bestuur voor deze richting.

Door de keuze voor de doelgroep Young Professionals, zal bekeken moeten worden of een andere vorm van het huidige aspirant-lidmaatschap kan worden ingevoerd. Daarmee is de koers van de vab te vatten in de 'formule': vab = kwaliteit × ambitie


De vab en haar omgeving

De vab beweegt mee in de voortdurend veranderende wereld om haar heen. Dit vraagt een flexibele houding naar alle betrokkenen. Dit zijn allereerst haar leden, maar ook (institutionele) opdrachtgevers, organisaties vanuit overheid, onderzoek en onderwijs of vergelijkbare beroepsverenigingen in binnen- en buitenland. Soms wordt ook verbinding gelegd naar niet-agrarische branches, zoals bijvoorbeeld het midden- en kleinbedrijf. Deze contacten met andere branches worden gemaakt, wanneer ze een verrijking vormen voor de eigen beroepsgroep. De vab wil een netwerkrol vervullen naar mogelijke opleidingsprogramma’s, die van belang kunnen zijn voor haar leden. Daarmee kan de vab een nadrukkelijke platformfunctie (via het ontsluiten van cursusinformatie) verkrijgen.


De vab en haar contributie

De vab is in elk financieel opzicht een gezonde vereniging. De uitgezette koers met bijbehorende ambitie zal de druk op de exploitatie doen toenemen. Het bestuur maakt ook hierin bewust de keuze voor kwaliteit. Als bij realisatie van deze koers leidt tot een toename van uitgaven (altijd bewuste en verantwoorde), dan gaan de kosten voor de baat uit. Ook wanneer dit tot een verklaarbare verhoging van de contributie het gevolg zal zijn.


Wat betekent deze koers voor de vereniging?

Door onderstaande acties wil het bestuur de uitgezette koers bewerkstelligen:
 

 • Kwaliteit en waardering van de activiteiten zal altijd op peil (moeten) blijven om daarmee invulling te geven aan de kernwaarden van ambitie en kwaliteit onder de leden. Dit betekent investeren in de kwaliteit van werkgroepleden en door mogelijkheden van training en opleiding van (nieuwe) werkgroepleden op bijvoorbeeld het terrein van werkvormen of dagvoorzitterschap.
   
 • Aan de werkgroepen zal nadrukkelijk gevraagd worden het ledenprogramma op te zetten langs de lijn van de drie eerder genoemde adviseursprofielen.
   
 • Werkgroepen zullen extra ondersteund zijn bij het voorbereiden van de activiteiten. Dit is tevens een persoonlijke toegevoegde waarde voor de werkgroepleden. Leden worden gestimuleerd om zich in te zetten voor de vab.
   
 • Het bestuur zal zich nadrukkelijk gaan beraden op ondersteuning van de vereniging en haar activiteiten. Meer ambitie en kwaliteit vraagt niet alleen meer, maar ook gerichtere ondersteuning door professionals. Een voorbeeld hiervan is externe ondersteuning van de vab in haar communicatie met zowel leden als betrokkenen.
   
 • Het bestuur wil graag een koppeling leggen tussen lidmaatschap en kwaliteitsborging. Hierin heeft de voorzetting van het certificeringstraject een belangrijke rol, waarmee een verbinding gelegd wordt tussen het vab lidmaatschap en de persoonlijke ontwikkeling van de bedrijfsadviseur bovenop zijn kennis, kunde en vaardigheid.
   
 • Het bestuur heeft met de erkenning (2015) binnen het Bedrijfsadviessysteem (BAS) van de Europese Unie en het Ministerie van Economische Zaken de kwaliteitsborging die de vab uitzet onder haar leden bekrachtigd. Elk lid dat aan de normen van lidmaatschap voldoet en inzage geeft in haar permanente educatie (PE) punten, wordt opgenomen in het Register van de BAS.
   
 • Het bestuur wil nadrukkelijk deze koers met haar leden communiceren. Het bestuur doet dit middels de algemene ledenvergadering die sinds 2008 is gekoppeld aan het netwerkevenement van het jaar: het najaarsseminar.

Historie: Beleid 2009 - 2013

De beleidskoers van de vab tussen 2009 en 2013 draaide om ‘agrarisch bedrijfsadviseurs met ambitie’. Hieronder vind je links naar een notitie over de verdere invulling van het kwaliteitsplan van de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs en naar een extern advies.

Links:


Vragen of opmerkingen? Neem contact op.