BAS-adviseur en zaakbegeleider Aanpak Piekbelasting


Besluit over verenigbaarheid rollen BAS-adviseur en zaakbegeleider
In het kader van de uitvoering aanpak piekbelasting is een actie uitgezet vanuit LNV (Directie Aanpak Uitvoering Piekbelasting) en sommige provincies om adviseurs (zijnde ook BAS-erkende adviseurs) te vragen om (tijdelijk) de rol van zaakbegeleider in te vullen om piekbelasters in de betreffende regio te ondersteunen. Dit geschiedt veelal op basis van tijdelijke inhuur. In de Kamerbrief van 12 juni jl. is meer informatie beschikbaar over het beleid en rol van zaakbegeleider.

Als onafhankelijk orgaan binnen de vab en als hoeder van kwaliteit en onafhankelijkheid van de BAS-erkende adviseur en het BAS-register, heeft de BAS-commissie het onderstaande besluit genomen. Dit besluit is bindend voor de vab en wordt dientengevolge volledig door de vab overgenomen.

Om elke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen en een scherpe knip te maken tussen de afhankelijke rol (zaakbegeleider) en onafhankelijke rol (BAS-adviseur) is het volgende besloten:
De registratie van een BAS-adviseur in het BAS-register wordt tijdelijk opgeschort voor de duur waarin de rol van zaakbegeleider wordt ingevuld. Dit gaat over de hele periode en is ongeacht de ureninzet in die periode. Dit is de beleidslijn die geldt, naast eventueel andere gemaakte afspraken tussen LNV en of provincies met adviesbureaus, over het wegnemen van iedere discussie over de al of niet verenigbaarheid van beide rollen. Dat zijn ze dus niet.

Wat betekent dit concreet?
Dit betekent concreet dat een BAS-erkende adviseur die zich heeft aangemeld voor de rol van zaakbegeleider en daarvoor ook aangenomen is, direct en persoonlijk een actieve melding doet richting de vab onder opgave van de ingangsdatum van de zaakbegeleiding. De meldingsplicht berust bij het vab-lid. De vab zal de BAS-commissie op de hoogte brengen van deze veranderingen.

  • op het moment dat de zaakbegeleidingsrol en inhuur hiervoor eindigt dan dient het in het BAS erkende vab-lid dit wederom actief te melden aan de vab om ervoor te zorgen dat de tijdelijke opschortende werking van de BAS-erkenning ongedaan kan worden gemaakt. De vab rapporteert ook dat weer aan de BAS-commissie.
  • gedurende de opschortingsperiode is het de erkende BAS-adviseur niet toegestaan om werkzaamheden te verrichten in het kader van die BAS-erkenning (bijvoorbeeld werken aan een adviesvouchers die op zijn/haar naam verkregen is of wanneer deze al deels van advies voorzien is, deze dientengevolge het werk als zaakbegeleider over te zetten op een andere BAS-adviseurs).
  • gedurende de opschortingsperiode is de BAS-adviseur verplicht te voldoen aan de verplichtingen met betrekking tot permanente educatie, zoals beschreven in het Reglement Kwaliteit.
  • RVO en de vab zullen ook in het BAS register de opschortende werking van de betreffende BAS adviseur doorvoeren.

Voor meer specifieke vragen kan u zich wenden tot Paul Daniëls en/of Margit van den Burg (vab)